Voorwaarden

BEPALINGEN

1. De huursom inclusief de waarborgsom, eventueel aangevuld met schoonmaakkosten, zal de huurder aan de verhuurder binnen de in het huurcontract vermelde termijn betalen.
2. Verhuurder is pas gebonden door deze overeenkomst na ontvangst van het ondertekende huurcontract.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VERHUURDER

3. Verhuurder verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan huurder op te leveren.
4. Verhuurder mag het gehuurde op alle redelijke tijden bezichtigen.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN HUURDER

5. Huurder verklaart zich met ligging, inrichting en behoorlijke staat van onderhoud van het gehuurde volstrekt bekend.
6. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij dit contract is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van verhuurder.
7. Huurder zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken en het netjes en proper bewonen; daarbij verbindt hij zich alle schade met uitzondering van de gevaren van brand – door zijn toedoen of nalatigheid aan het gehuurde, de stoffering, huisraad of anderszins ontstaan, aan verhuurder te melden en direct te vergoeden. Zulks geldt eveneens voor vermissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of het huisraad.
8. Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobject met de zich daarin bevindende inventaris schoon en in goede staat af te leveren.
9. Huisdieren mogen uitsluitend in overleg worden meegebracht.
10. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen.
11. Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor kook-, verwarmings- of wasdoeleinden te gebruiken dan die welke daarin door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.
12. Huurder zal zelf bad en keuken linnengoed meebrengen. Bedlinnen huurt u verplicht bij ons, zie tarieven.
13. Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan de omgeving.

ALGEMEEN

14. De terbeschikkingstelling van het huurobject aan huurder geschiedt door de overhandiging van de huissleutel.
15. Het huurobject mag na 14.00 uur op de dag van aankomst worden betrokken.
16. Huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te hebben aanvaard.
17. Bij de huurprijs bijkomende kosten (schoonmaken, waarborg) dienen op het huurcontract te worden vermeld.
18. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, beschadiging van eigendommen van huurder of ongevallen, een en ander behoudens ingeval van schuld aan zijn zijde. Alsdan zal verhuurder echter nimmer gehouden kunnen worden tot vergoeding van meerdere kosten of schaden, dan waarvoor een normale WA-verzekering onder deze omstandigheden dekking zou bieden.

ONTBINDING

19. Verhuurder is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussen-komst van de rechter nodig zal zijn:
a. indien bij de aanvang der huurperiode de volle huursom niet is voldaan;
b. indien huurder het gehuurde vóórtijdig verlaat;
c. indien huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag waarop de huurtermijn een aanvang neemt, zonder schriftelijk of telefonisch bericht te hebben, dat hij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken;
d. indien huurder de verplichtingen uit deze overeenkomst niet behoorlijk naleeft.
Onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder voor de volle huursom in de sub a, b, c en d genoemde gevallen, is de verhuurder gehouden – teneinde de in die gevallen ontstane schade te beperken – te trachten het object voor de tijd waarbij het niet door de huurder wordt betrokken aan een ander te verhuren; het uit dien hoofde ontvangen bedrag wordt in mindering gebracht op de door de huurder verschuldigde hoofdsom onder inhouding evenwel van een bedrag van maximaal € 16,– wegens gemaakte administratiekosten.
Dit artikel is mede van toepassing indien huurder door persoonlijke of andere omstandigheden verhinderd is van het gehuurde gebruik te maken.

ANNULERINGSBEPALINGEN

20. Indien de huurder om welke reden dan ook tot annulering van de aangegane huurovereenkomst over gaat, dan wel zonder uitdrukkelijke annulering van zijn rechten voortvloeiende uit de overeenkomst geen of slechts ten dele gebruik maakt, verbeurt hij ten behoeve van de verhuurder een schadeloosstelling. Deze schadeloos-stelling bedraagt:
– 15% van het huurbedrag indien de annulering meer dan 3 maanden vóór de begindatum van de huurperiode valt;
– 50% van het huurbedrag indien de annulering 1 maand vóór de begindatum van de huurperiode valt;
– 75% van het huurbedrag indien de annulering 1 week vóór de begindatum van de huurperiode valt;
– 100% van het huurbedrag indien de annulering korter dan een week vóór de begindatum van de huurperiode valt of indien de huurperiode reeds is ingegaan.
Mocht het huurobject voor dezelfde periode alsnog verhuurd kunnen worden, dan wordt het volledige bedrag minus maximaal € 16,- administratiekosten vergoed.

“’t Stekje voelt voor ons altijd een beetje als thuiskomen. We genieten van de rust en het strand. En het heerlijke ijs van de ijsboer natuurlijk! De bolderkar is ideaal voor als onze dochter moe is van al het spelen en zwemmen en om alle gevonden schelpjes mee te nemen.”

Michael

Bedden

Restaurants

Rijksmonumenten

km strand

Bekijk meer foto's

Vakantiehuis 't Stekje

Putterweg 2
4325 EV Renesse

Boek meteen je vakantie of weekendje weg

t 'Stekje